تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1401-12-05
 • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
  1401-12-10
 • تاریخ شروع همایش
  1401-12-15
 • تاریخ پایان همایش
  1401-12-15
برگزار کنندگان

محورهای همایش:

1.تجهیزات و فناوری‌های دانش بنیان در سنجش و آمادگی جسمانی(محور ویژه)

2. کاربردی سازی فناوری‌های دانش بنیان مدیریت

3. فیزیولوژی ورزش و فناوری‌های دانش بنیان

4. آسیب شناسی و حرکات اصلاحی با فناوری‌های دانش بنیان

5. کاربردی سازی فناوری‌های شناختی - رفتاری و هوش مصنوعی در توسعه آمادگی جسمانی

6.بیومکانیک ورزشی و فناوری‌های دانش بنیان